Katedra jaderných reaktorů se výrazným způsobem podílí na vzdělávání v jaderných oborech v národním i mezinárodním měřítku. Kromě vlastních studentů zajištǔje katedra kurzy pro studenty dalších VŠ technických a fyzikálních směrů v ČR i v zahraničí. Z českých vysokých škol se jedná zejména o

  • České vysoké učení technické v Praze – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Strojní fakulta a Elektrotechnická fakulta,
  • Vysoké učení technické v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta strojního inženýrství,
  • Západočeská univerzita v Plzni – Elektrotechnická fakulta a Strojní fakulta,
  • Masarykova univerzita v Brně – Přírodovědecká fakulta,
  • Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava – Strojní fakulta,
  • Univerzita Karlova v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta

Nedílnou součástí výuky je i výuka studentů, kteří přijíždějí ze zahraničí. Dlouhodobá spolupráce probíhá se školami ze Slovenska (Fakulta elektotechniky a informatiky STU v Bratislavě), Německa (TU Dresden, Fachhochschulle Aachen), Maďarska (TU Budapest) a Rakouska (Atominstitut TU Vienna), Velké Británie (Defense Academy of United Kingdom, The University of Manchester) a USA (University of Tennessee).

V oblasti profesionálního vzdělávání se KJR podílí na výcviku pracovníků českých a slovenských jaderných elektráren (operátoři reaktoru, kontrolní fyzici), dále se podílí na  pořádání mezinárodních kurzů zaměřených na reaktorou fyziku (Eugene-Wigner Course) či ve spolupráci s IAEA na přípravu profesionálů pro jadernou oblast pro rozvojové země.

KJR je zakládajícím členem sdružení CENEN (Czech Nuclear Education Network). Sdružení CENEN je dobrovolným akademickým sdružením vzdělávacích institucí zabývajících se výukou v oboru Jaderného inženýrství a usilujících o rozvoj a udržení kvality českého jaderného vzdělávání a jeho zařazení do celoevropského kontextu. Na evropské úrovni je pak členem obdobného sdružení pro jaderné vzdělávání ENEN (European Nuclear Education Network).