Studium na katedře jaderných reaktorů je kromě teoretických kurzů doplněno řadou kurzů zaměřených experimentálně či prakticky. Výuka formou experimentů probíhá zejména na pracovišti školního reaktoru VR-1, či v přilehlých laboratořích. Studenti jsou seznámeni s množstvím metodik a přístrojů a získají základní návyky pro provádění experimentů v prostředí ionizujícího záření. V průběhu studia mají také možnost pracovat s celou řadou specializovaných výpočetních kódů pro řešení neutronově-fyzikálních, či termohydraulických úloh. Toho je využíváno zejména při řešení ročníkových a diplomových prací.

Pro studenty je během studia připravena celá řada exkurzí, čímž mají příležitost srovnat nabyté znalosti s průmyslovou a vědeckou praxí v oboru. Mezi navštěvované instituce patří JE Dukovany a Temelín, Ústav jaderného výzkumu v Řeži, Škoda JS, úložiště radioaktivních odpadů Richard u Litoměřic, uranové doly v Dolní Rožínce, ale i vodní či tepelné elektrárny. Mimo ČR studenti navštěvují jaderné zařízení a instituce na Slovensku, Rakousku, či Maďarsku, čímž mají možnost mezinárodního srovnání. Kromě exkurzí absolvují studenti i dvoutýdenní praxi na JE Dukovany a, pokud mají zájem, mohou absolvovat studijní pobyt na některé z evropských či mimoevropských univerzit.

Katedra reaktorů udržuje těsné styky s výzkumnými institucemi a průmyslovými podniky v oboru jaderného inženýrství. Tato spolupráce se kromě již zmíněných exkurzí projevuje i možností řešení ročníkových či diplomových prací na konkrétní témata z průmyslu či výzkumu. Vysoká kvalita bakalářských či diplomových prací studentů se odráží i v množství ocenění, jež tyto práce dostávají (Cena ČNS/UJV Řež, cena SNUS, Cena ČEZ za nejlepší diplomovou práci, Cena W. von Siemens za nejlepší diplomovou práci).