Státní doktorská zkouška – SDZ

Nejbližší předpokládaný termín pro SDZ bude leden/únor 2018.
Studie k dizertační práci, která je předmětem rozpravy při SDZ musí být odevzdána nejpozději dva měsíce před konáním SDZ v počtu tří kusů v obyčejné kroužkové vazbě a také elektronicky v PDF vedoucímu učiteli doktorského studia.
K přihlášení k SDZ je třeba na oddělení pro vědu a výzkum odevzdat:

  1. vyplněnou přihlášku
  2. publikační list
  3. index pro kontrolu složených zkoušek dle ISP

Požadavky na studii:
doporučený typický rozsah studie 15 až 20 stran (není nutné, může být i v případě potřeby delší)

závazné členění studie na tři části:

  1. přehled současného stavu ve světě (rešeršní část)
  2. práce, činnosti a výsledky, které již doktorand dosáhl a které souvisí s rámcovým tématem disertační práce
  3. návrh konečného názvu disertační práce a stanovení cílů disertační práce (jednoznačná bodová definice)

Otázky všeobecného rozhledu ke Státní doktorské zkoušce

Disertační práce

Nejbližší předpokládaný termín pro Obhajoby disertačních prací bude leden/únor 2018.
Pro hladký průběh řízení k Obhajobě DP je třeba se řídit následujícím pravidly.

Pravidla pro odevzdávání disertačních prací na KJR:

  1. disertační práce musí splňovat náležitosti uvedené v příkazu děkana č. 2/2014
  2. měsíc před oficiálním odevzdáním je důrazně doporučeno poslat prvopis práce místopředsedovi ORO, profesoru Miglierinimu
  3. pokud je práce v pořádku, odevzdá se minimálně tři měsíce (čtyři v případě zářijového termínu) před předpokládaným termínem oficiálně na oddělení pro vědu a výzkum, kde budou doktorandovi sděleny další náležitosti

Bodové hodnocení doktorandů

Činnost prezenčních doktorandů KJR je hodnocena na základě bodového systému.
Každou činnost, za kterou lze získat body, hlaste vedoucímu učiteli doktorského studia, který zajišťuje evidenci bodů.

Volná témata disertačních prací:

školiteltémaanotace
doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.Vybudování zařízení pro neutronovou radiografii na školním reaktoru VR-1V návaznosti na předběžné experimenty provedené na školním reaktoru VR-1 vybudování zařízení pro neutronovou radiografii na reaktoru VR-1 pro potřeby experimentální výuky a pro výzkumné činnosti v oblasti neutronových aplikací (teoretické studium a modelování i vývoj experimentálního zařízení a provedení experimentů na reaktoru VR-1 a srovnání modelů s experimentálními výsledky)
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.Vplyv radiácie na postup korózie v materiáloch pre jadrové zariadenia na báze železaPráca je zameraná na štúdium vzájomných korelácií medzi štruktúrou a magnetickým usporiadaním v materiáloch, ktoré majú potenciál pre využitie v jadrových zariadeniach. Skúmať sa budú jednak pokročilé multifázové zliatiny na báze železa, tzv. amorfné a nanokryštalické zliatiny, no aj konvenčné nehrdzavejúce ocele. Pozornosť bude sústredená na popis mikroštruktúry a jej zmien vplyvom korózie. Postup korózie bude vyšetrovaný v závislosti na stupni radiačného poškodenia materiálov po ožiarení iónmi alebo neutrónmi.
Ing. Jan Rataj, Ph.D.Experimenty s pulzním zdrojem neutronů na reaktoru VR-1Cílem dizertační práce je studium (experimentální i teoretické) odezvy reaktoru VR-1 na různé provozní stavy pulzního zdroje neutronů. Dále pak aplikace metod pulzního zdroje neutronů za účelem určování kinetických parametrů reaktoru VR-1.
RNDr. Vladimír Wagner, CSc.Studium reakcí neutronů důležitých pro pokročilé jaderné systémyBudoucí reaktory čtvrté generace, urychlovačem řízené systémy i termojaderné reaktory produkují intenzivní toky neutronů s relativně vysokými energiemi. Je tak velice důležité znát účinné průřezy reakcí těchto neutronů s palivem, konstrukčními materiály i materiály, které se využívají jako aktivační detektory neutronů. Právě pro prahové reakce neutronů s energiemi přesahujícími deset megaelektronvoltů je jen velmi málo experimentálních dat. Ústav jaderné fyziky AV ČR má několik kvazimonoenergetických zdrojů neutronů, které umožňují studovat neutronové reakce až po energii 38 MeV. V nedávné době zde byl nainstalován nový cyklotron poskytující intenzivní svazky, na kterém se buduje nový neutronový zdroj. Je také možno využít některé ze zahraničních neutronových zdrojů a studovat reakce neutronů s vyššími energiemi (provádíme například experimenty na neutronovém zdroji v Uppsale, Švédsko). PhD práce je zaměřena na experimentální studium reakcí neutronů pomocí aktivačních metod s využitím spektrometrie gama. Získaná data jsou využívána pro kontrolu modelů a programů popisujících neutronové reakce (například programu TALYS).
Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.Termomechanika palivového proutku lehkovodního reaktoru s tekutým kovem v mezeře palivo-pokrytí
Ing. Jan Frýbort, Ph.D.Příprava jaderných dat pro celozónové výpočty výzkumných a energetických reaktorůStudium makroskopických jaderných dat a jejich přípravy pro celozónové výpočty výzkumných a energetických reaktorů (teoretické studium a modelování i provedení experimentů a srovnání s experimentálními výsledky) na různých typech reaktorů a s využitím různých výpočetních kódů (SCALE, SERPENT, PARCS, DYN3D) a vypracování příslušných metodik.
Ing. Jan Frýbort, Ph.D.Spojené neutronické a termohydraulické výpočty aktivní zóny solného reaktoru.Vytvoření postupů a metodiky pro provádění spojených neutronických a termohydraulických výpočtů aktivní sóny solného reaktoru pomocí kódů Serpent a OpenFOAM. Rozbor vlivu kontinuálního přepracovávání paliva na charakteristiky aktivní zóny reaktoru.

Informace o přijímacím řízení

Aktuálně řešená témata disertačních prací:

školiteltémastudentzahájení
Ing. Irena Malátová, CSc.Chování detekčních systémů v havarijních situacíchIng. Pavel Žlebčík10/2011
Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.Oxidace palivového povlaku v tepelně-chemických podmínkách jaderného reaktoruIng. Jakub Krejčí10/2011
doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.Neutronově-ekonomická analýza využití paliva typu MOX v ČRIng. Jakub Líman10/2011
doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.Enhancement of Neutron and Reactor Physics Experiments at Vietnamese UniversitiesMSc. Le Na Thi Dang09/2012
Ing. Jan Rataj, Ph.D.Analýza termohydraulických modelů reaktoru VR-1 s využitím trojrozměrné kinetikyIng. Filip Fejt10/2012
doc. Ing. Martin Kropík, CSc.Analýza směsných neutronových a gama polí při provozu výzkumného reaktoruIng. Michal Šunka10/2013
Ing. Michal Košťál, Ph.D.Vliv distribuce výkonu v aktivní zóně na radiační situaci ve vnitřních konstrukčních částech a tlakové nádobě reaktoru VVER-1000Ing. Davit Harutyunyan10/2013
Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.Alternativní metody v subkanálové analýzeIng. Vojtěch Caha10/2013
Ing. Jiří Macek, CSc.Výpočtová analýza strategie zadržení roztavené aktivní zóny při těžké havárii reaktoru VVER-1000 vnějším chlazením nádobyIng. Veronika Šafaříková10/2013
Ing. Karel Katovský, Ph.D.Trojrozmerné modelovanie havaríjnych analýz LWRIng. Bruno Miglierini10/2013
RNDr. Vladimír Wagner, CSc.Studium urychlovačem řízených podkritických sestav určených pro testování možností transmutaceIng. Pavel Tichý03/2014
Ing. Mojmír Valach, CSc.Limiting Characteristics of the New Accident Tolerant Fuel Cladding ConceptsIng. Martin Ševeček10/2014
Ing. Jiří Macek, CSc.Problematika kontejnmentu při haváriích s únikem chladiva (3D modelování CFD kódy)Ing. Adam Kecek10/2014
prom. fyz. Jindřich Adam, CSc.Studium účinných průřezů produktů dělení a produktů spalační reakce při interakci protonů střední energie s 232ThIng. Radek Vespalec10/2014
prof. Ing. M. Miglierini, DrSc.Štúdium transformačných procesov v materiáloch jadrových zariadeníIng. Martin Cesnek10/2015
doc. Ing. Martin Kropík, CSc.Vliv záření na elektronické paměťové prvkyIng. Arnošt Bělohlávek10/2015
Ing. Jan Rataj, Ph.D.Vývoj detekčního systému neutronů na bázi scintilačního detektoruIng. Vojtěch Bednář10/2015
doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.Vliv deformace hustoty toku neutronů v důsledku pádu tyče do aktivní zóny na změnu bezpečnostních parametrů výzkumných a energetických reaktorůIng. Ondřej Novák10/2016
Ing. Jan Rataj, Ph.D.Vývoj metodiky studia reakcí (neutron, nabitá částice) při energiích neutronů do 35 MeVIng. Martin Ansorge03/2017
Ing. Daneš Burket, Ph.D.Analýzy scénářů těžkých havárií v tlakovodních reaktorechIng. Tereza Marková10/2017