Obor Jaderné inženýrství reprezentuje technické, přírodovědné a další aplikace jaderných věd, zvláště jaderné a reaktorové fyziky, tak jak souvisejí s využíváním jaderné energie, radioaktivních látek a ionizujícího záření v průmyslu, biologii a medicíně. Má význam pro jadernou a radiační bezpečnost jaderných elektráren i ochranu životního prostředí.

Bakalářské studium

Jaderné inženýrství je tříletý bakalářský studijní program zajišťovaný Katedrou jaderných reaktorů. Volbou volitelných předmětů je možné specifikovat zaměření studia s ohledem na praxi nebo širší teoretický základ nezbytný pro navazující magisterské studium.

Výuka v bakalářském studijním programu na katedře navazuje na společný dvouletý studijní základ, který poskytuje FJFI všem fyzikálním oborům, a zahrnuje především základy matematických a fyzikálních disciplín. Zkušenosti s experimentálními zařízeními a základy zpracování a vyhodnocení experimentálních dat získá posluchač v rámci předmětů experimentální fyzika a fyzikální praktikum. Součástí základního bloku studia je i práce s výpočetními prostředky a základy programování.

Třetí rok studia je zaměřen na základy fyziky jaderných reaktorů, experimentální neutronové fyziky, termomechaniky a úvodu do dozimetrie a radiační ochrany. Přednášená látka je doplněna experimentálními úlohami a praxí na školním reaktoru VR-1, který KJR provozuje.

Bakalářské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Přijmací zkouška do navazujícícho magisterského programu je součástí státní závěrečné zkoušky.

U studentů, kteří se volbou předmětů profilují do praxe, se nepředpokládá pokračování v magisterském programu. Tito studenti nacházejí uplatnění nejen v jaderných elektrárnách, kde mohou zastávat rozličné pozice jako například operátor reaktoru nebo kontrolní fyzik, ale také ve společnostech působících v České republice v jaderném oboru jako je ČEZ a.s., Envinet, Energoprojekt, ŠKODA JS či ŠKODA POWER nebo ve výzkumných institucích – ÚJV Řež, Centrum výzkumu Řež a Ústav jaderné fyziky AV ČR.

Studenti musí absolvovat kurz angličtiny a dalšího cizího jazyka dle vlastní volby. Zahraniční studenti si jako druhý jazyk musí zvolit češtinu (mimo studentů ze Slovenska).

Magisterské studium

Magisterský studijní program Jaderné inženýrství navazuje na základy získané v bakalářském studiu. Důraz se klade na předměty zaměřené na reaktorovou fyziku (teoretickou i experimentální), konstrukční řešení jaderných elektráren, hydromechaniku, termomechaniku a dynamiku reaktorů, provozní reaktorovou fyziku, jadernou bezpečnost a spolehlivost jaderných elektráren. Dále katedra nabízí kurzy s užší specializací jako je využití deterministických a stochastických metod v reaktorové fyzice, řízení jaderných elektráren, radioaktivní odpady, diagnostika nebo řídící a bezpečnostní systémy.

Výuka studentů je opět podporována jejich účastí na experimentech na reaktoru VR-1. V rámci přípravy ročníkových prací jsou studenti vedeni k samostatnosti. Pro svou práci si mohou vybrat experimentální či teoretické téma. Většina experimentálních prací je doplněna výpočetní částí, kdy student svá měření ověří pomocí vhodného výpočetního kódu.

Ke zlepšení kvality výuky přispívá také spolupráce katedry s různými pracovišti a institucemi nejen v ČR, ale i v zahraničí. Během praxe a zahraniční exkurze mají posluchači možnost navštívit Elektrárny Dukovany, Temelín, Mochovce i Jaslovské Bohunice, školní reaktor TRIGA Mark II ve Vídni, univerzitní reaktor v Budapešti a výzkumný ústav KFKI v Maďarsku. Katedra úzce spolupracuje s univerzitami na Slovensku, v Rakousku a v Maďarsku. Další spolupráce je pak s univerzitami z Německa a Švédska, případně spolupráce s mezinárodními organizacemi IAEA a ENEN.

Doktorské studium

Zaměření Reaktory

Cílem doktorského studia v zaměření Reaktory je prohloubit znalosti v jedné z těchto čtyř oblastí:

Reaktorová fyzika. Studium je věnováno teoretické a experimentální reaktorové fyzice, orientované na potřeby české jaderné energetiky. Mezi hlavní oblasti patří pokročilá reaktorová fyzika (výpočetní metody, práce s knihovnami dat, kódy), provozní reaktorová fyzika, fyzikální aspekty řízení jaderných reaktorů, urychlovačem řízené transmutační technologie, experimentální jaderná fyzika a fyzika a technika jaderného slučování.

Jaderná bezpečnost. Cílem studia je vychovat odborníky schopné přispět k zajištění vzrůstajících požadavků na bezpečný provoz jaderných zařízení. Těžiště zaměření je v matematickém modelování přechodových procesů v jaderně-energetických zařízeních, včetně analýzy nominálních, projektových i nadprojektových havárií. Další oblastí studia jsou bezpečnostní a řídící systémy jaderných zařízení, jak klasické, tak i číslicové. Studium probíhá ve spolupráci s ÚJV Řež a.s.

Aplikovaná jaderná fyzika. Toto zaměření vychovává odborníky schopné samostatně aplikovat metody jaderné a neutronové fyziky na řešení nejrůznějších problémů nejen v magisterských oborech, ale i v medicíně, ekologii a v dalších oblastech. Těžiště výchovy studentů je v experimentální činnosti. Studium je organizováno v úzké spolupráci s katedrou fyziky FJFI.

Jaderná energie a životní prostředí. Cílem tohoto zaměření je výchova odborníků s dobrým přehledem o vlivu všech energetických technologií na životní prostředí a na zdravotní rizika. Hlavní pozornost však je věnována řešení problémů spojených s vlivem jaderných zařízení na životní prostředí a s účinky radioaktivního záření na lidský organizmus. Těžiště zaměření je v matematickém modelování procesů. Studium je organizováno v úzké spolupráci s odborem tepelných a jaderných energetických zařízení fakulty strojní ČVUT.