Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra jaderných reaktorů se věnuje výchově posluchačů v bakalářském a magisterském studijním programu Jaderné inženýrství. Studium je zaměřeno na technické a přírodovědné aplikace jaderných věd, zejména jaderné a reaktorové fyziky, souvisejícím s využíváním jaderné energie, radioaktivních látek a ionizujícího záření v průmyslu. Má význam pro funkci, jadernou a radiační bezpečnost jaderných elektráren a ochranu životního prostředí. Vědecká činnost katedry je zaměřena na problémy teoretické a experimentální reaktorové fyziky, číslicové řízení výzkumných reaktorů, termomechaniku jaderného paliva, termohydrauliku primárního okruhu, modelování provozních stavů jaderných elektráren, přípravu výukových programů, bezpečný a spolehlivý provoz jaderných zařízení, včetně ekologických aspektů, výpočty parametrů vyhořelého jaderného paliva a na reaktory IV. generace. Využitím metody neutronové aktivační analýzy na školním reaktoru VR-1 se katedra podílí na interdisciplinárních výzkumech zasahujících do přírodních věd, medicíny či společenských věd. Katedra také provozuje školní jaderný reaktor VR-1. Výuky na reaktoru (exkurze s ukázkou provozu, experimentální úlohy podle výběru, výcvikové kurzy) se kromě kmenových posluchačů katedry v různé míře účastní i studenti mnoha dalších fakult v ČR. Pro střední školy jsou na reaktoru pořádány prohlídky. Pracoviště reaktoru je dobře vybaveno měřicí i výpočetní technikou, která napomáhá kvalitnímu zabezpečení výuky i navazujících výzkumných prací.