Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra jaderných reaktorů zajištuje výuku tříletého bakalářského studijního programu Jaderné inženýrství (kód: B0533A110019) především specializaci studijního programu Jaderné reaktory (JR). Na katedře jsou vyučováni také studenti specializací Aplikovaná fyzika ionizujícího záření (AFIZ) a Radioaktivita v životním prostředí (RZP).

Tato stránka poskytuje oficiální popis studijního programu Jaderné inženýrství, pro zájmence o studium také doporučujeme navštívit stránku s neformálním popisem, kde je možné se o samotném studiu dozvědět více.

 

Charakteristika studijního programu

Studijní program Jaderné inženýrství je fyzikální studijní program, který staví na matematických základech a doplňuje studium o informatické dovednosti s použitím moderní výpočetní techniky tak, aby absolvent dokázal matematické a fyzikální metody použít v přírodovědné a inženýrské praxi. Absolvent programu dokáže nalézat řešení problémů v oblasti mírového využívání jaderné energie, využívání radioaktivních látek a ionizujícího záření ve vědě a výzkumu, v průmyslu a rychle si osvojovat potřebné dovednosti v praxi a dále se rozvíjet.

Výuka v programu je postavena na širokých matematicko-fyzikálních základech, doplněných o základní znalosti z oblasti jaderné fyziky, jaderného inženýrství a informatiky. Základní fyzikální předměty jsou věnovány mechanice, elektřině a magnetismu, termice, molekulové fyzice, vlnění, optice a atomové fyzice. Tyto předměty jsou doplněny o odborné předměty jaderného inženýrství zaměřené na jadernou a radiační fyziku, dozimetrii, jaderné reaktory a bezpečnost jaderných zařízení. Matematické předměty obsahují partie matematické analýzy, algebry, pravděpodobnosti a statistiky. Informatické předměty zahrnují základní počítačové dovednosti, programování a numerické metody. Vazby na praxi jsou studentům zajišťovány skrze odborné exkurze na průmyslové a vědecko-výzkumné pracoviště nebo veřejné instituce, které se zabývají jadernou energetikou, využitím radioaktivních látek a ionizujícího záření. Těsný kontakt studentů s moderními trendy v programu zajišťuje řešení bakalářské práce na aktuální téma ve spolupráci s předními odborníky jaderného inženýrství, ať už na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, Katedře jaderných reaktorů nebo na jiném významném spolupracujícím pracovišti.

Studijní program umožňuje užší zaměření studia ve třech specializacích: Jaderné reaktory, Aplikovaná fyzika ionizujícího záření a Radioaktivita v životním prostředí. Předměty studia těchto specializací jsou koncipovány tak, aby studenti získali základní znalosti a praktické dovednosti v uvedených oblastech, poskytly jim dostatečný přehled o současném stavu oboru a tím jim usnadnily budoucí profesní uplatnění, rychlé začlenění do praxe nebo umožnily další směřování v rámci navazujícího magisterského studijního programu. Ve specializaci Jaderné reaktory rozšíří studenti své znalosti ze společného základu v oblastech neutronové fyziky, fyziky aktivní zóny jaderného reaktoru a technologií jaderných elektráren. Klade větší důraz na konstrukci a instrumentaci jaderných reaktorů a věnuje se jejich palivovému cyklu. Specializace Aplikovaná fyzika ionizujícího záření rozvíjí znalosti společného základu v oblastech fyziky, dozimetrie a aplikací ionizujícího záření. Klade důraz na konstrukci detektorů ionizujícího záření, věnuje se přírodním i umělým radioaktivním látkám v životním prostředí, působení ionizujícího záření na živé organismy a principům ochrany před zářením. Specializace Radioaktivita v životním prostředí je zaměřena na posílení informatických dovedností, zpracování dat a analýzu dopadu výskytu radioaktivních látek na životní prostředí. Studenti se seznámí s fyzikou celého spektra elektromagnetického vlnění (ionizující i neionizující záření) a počítačovou fyzikou. Specializace Radioaktivita v životním prostředí se bude vyučovat ve shodné podobě také na detašovaném pracovišti fakulty v Děčíně. Zde si studijní program klade stejné cíle, jaké byly popsány výše, ale zároveň reaguje na potřeby a specifika regionu.

Propojení hlubokých znalostí fyziky, matematiky a informatiky s jaderně-inženýrskými oblastmi studia umožňuje absolventům dále zvyšovat svou kvalifikaci ve vyšších úrovních studia a uplatnit se v prostředí fyzikální, přírodovědné a technické praxe ve vědě, výzkumu i průmyslu.

 

Profil absolventa

Znalosti: Absolvent programu Jaderné inženýrství získá vědomosti z fyzikálních, matematických, informatických a jaderněinženýrských disciplín, které jsou prohloubeny v závislosti na jeho specializaci do oblasti fyziky, dozimetrie a aplikací ionizujícího záření, jaderných technologií a mírového využívaní jaderné energie. Absolventi mohou přímo pokračovat v programu navazujícího magisterského studia Jaderné inženýrství.

Dovednosti: Absolvent programu Jaderné inženýrství bude schopen používat metody a postupy jaderného inženýrství při řešení reálných problémů z oblasti jaderné energetiky, jaderných technologií, interakce ionizujícího záření s látkou a ochrany před ním. Schopnost přípravy a realizace fyzikálních měření a analýzy dosažených výsledků. Kromě odborných dovedností získaných studiem patří mezi typické schopnosti studentů programu Jaderné inženýrství přizpůsobivost, rychlá orientace v mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence: Absolventi se díky analytickému způsobu práce a systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnostmi uplatní na bakalářské úrovni v průmyslu, vědě a výzkumu, a to jak v soukromé, tak i státní sféře. Uplatnění naleznou všude, kde se pracuje s jadernými technologiemi, ionizujícím zářením a radionuklidy, zejména pak v jaderné energetice, jaderném výzkumu, oblastech řešení starých ekologických zátěží, radioekologii a radiační ochraně. Nabyté vědomosti mohou absolventi využít i v navazujícím magisterském studiu.

 

Specializace studijního programu

Jaderné reaktory (JR): Ve specializaci rozšíří studenti své znalosti ze společného základu v oblastech neutronové fyziky, fyziky aktivní zóny jaderného reaktoru a technologií jaderných elektráren. Klade větší důraz na konstrukci a instrumentaci jaderných reaktorů a věnuje se jejich palivovému cyklu.

Aplikovaná fyzika ionizujícího záření (AFIZ): Specializace rozvíjí znalosti společného základu v oblastech fyziky, dozimetrie a aplikací ionizujícího záření. Klade důraz na konstrukci detektorů ionizujícího záření, věnuje se přírodním i umělým radioaktivním látkám v životním prostředí, působení ionizujícího záření na živé organismy a principům ochrany před zářením.

Radioaktivita v životním prostředí (RZP): Specializace je zaměřena na posílení informatických dovedností, zpracování dat a analýzu dopadu výskytu radioaktivních látek na životní prostředí. Studenti se seznámí s fyzikou celého spektra elektromagnetického vlnění (ionizující i neionizující záření) a počítačovou fyzikou. Propojení hlubokých znalostí fyziky, matematiky a informatiky s jaderně-inženýrskými oblastmi studia umožňuje absolventům dále zvyšovat svou kvalifikaci ve vyšších úrovních studia a uplatnit se v prostředí fyzikální, přírodovědné a technické praxe ve vědě, výzkumu i průmyslu.