Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra jaderných reaktorů zajištuje výuku Ing oboru Jaderné inženýrství.

Charakteristika oboru

Studium v oboru Jaderné inženýrství je orientováno na technické aplikace jaderných věd, jaderné a reaktorové fyziky při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie. Má význam pro jadernou a radiační bezpečnost jaderných elektráren a ochranu životního prostředí. Studium vede své absolventy k použití nabytých znalostí v inženýrské praxi. Předměty studia jsou věnovány prohloubení znalostí v uvedených oblastech a mají poskytnout dostatečný přehled o současném stavu problematiky. Součástí studia jsou specializované laboratorní kurzy a samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v rámci zadaného tématu a vedou často ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku.

V rámci magisterského oboru Jaderné inženýrství studenti absolvují předměty z teorie a stavby jaderných reaktorů, reaktorové fyziky, jaderné bezpečnosti, palivového cyklu, reaktorové elektrotechniky, řízení jaderných elektráren a experimentální reaktorové fyziky.

Profil absolventa

Znalosti: Absolvent získá zejména široké vědomosti pokročilých disciplín neutronové fyziky a termohydrauliky, které jsou zaměřeny na oblast teorie, konstrukce a provozu jaderných reaktorů. Kromě nich je však rovněž vzděláván v praktických inženýrských znalostech stavby a provozu jaderných zařízení.

Dovednosti: Použití metod a postupů z aplikované fyziky při řešení reálných inženýrských výzkumných a vědeckých problémů. Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů oboru Jaderné inženýrství přizpůsobivost, rychlá orientace v neznámé mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence: Absolventi se uplatní v jaderném průmyslu, výzkumu a energetice díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Mohou pracovat v jaderných elektrárnách a jaderných zařízeních, ve výzkumných a vývojových centrech velkých podniků, či v jiných výzkumných organizacích.