Systémové upozornění
Hlavní informace

Obor jaderné inženýrství pokračuje v dlouhé tradici výuky jaderné fyziky a jaderné technologie. Rozsáhlé experimentální zázemí podporuje praktickou výuku nejmodernějších poznatků v oblasti jaderného inženýrství.

Jaderné inženýrství nabízí následující specializace:

Specializace Jaderné reaktory

Specializace jaderné reaktory je zaměřena na provoz jaderných zařízení, hlavně reaktoru samotného a dalších podpůrných systémů. Základními stavebními prvky studia je hluboké proniknutí do reaktorové fyziky a techniky. Nedílnou součástí je i studium detekce záření, konstrukce jaderných elektráren, výpočetní metody a také například ekonomika jaderné energetiky a otázky spojené jaderným palivem. Samozřejmostí jsou rozsáhlé experimentální cvičení na školním jaderném reaktoru VR-1, který si můžete virtuálně prohlédnout. Experimentální výuka probíhá také v přilehlých laboratořích.

Výuka jaderného inženýrství je postavena na 4 pilířích

 1. Robustní základ matematiky a fyziky
 2. Teoretická výuka reaktorové fyziky a jaderné technologie
 3. Praktická experimentální cvičení, která pokrývají oblasti teoretické přípravy – jedná se hlavně o experimentální výuku detekce záření, neutronové fyziky a reaktorové fyziky
 4. Exkurze do provozů českých jaderných elektráren, výzkumných zařízení a firem vyrábějící jaderné technologie

Navazující magisterské studium dále prohlubuje získané znalosti a podporuje další specializaci posluchačů. Specializaci je možné rozdělit do tří směrů, mezi kterými s posluchač může volit, zároveň je mu umožněno rozšířit si znalosti i ze směrů, které si nevybral.

 • Jaderné výpočty
 • Experimentální reaktorová fyzika
 • Provozní reaktorová fyzika

Znalosti jsou propojovány tak, aby absolventky a absolventi odcházeli s komplexní znalostí problematiky, která pokrývá nejen oblast specializace ale také další oblasti jaderného inženýrství.

Absolventka či absolvent se může uplatnit nejen v provozu jaderné elektrárny ale také v jaderném výzkumu, či dalších průmyslových aplikacích jaderné technologie. Část absolventů také působí na orgánech státní správy, které se zaměřují na dohled nad jadernou energetikou, například Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Základní kritický experiment

Krásnou ukázkou propojování teorie a praxe je základní kritický experiment, který studentky a studenti provádí na reaktoru VR-1 v posledním ročníku studia. Cílem experimentu je přeskládat palivo v aktivní zóně reaktoru a reaktor znovu spustit. To znamená:

 • navrhnout novou aktivní zónu a provést výpočty jejich parametrů,
 • připravit přesný postup manipulace s palivem a komponentami reaktoru,
 • provést manipulace a poskládat novou aktivní zónu,
 • podle předepsaného postupu odvodit pozice regulačních tyčí pro kritický stav,
 • experimentálně proměřit parametry nové aktivní zóny a srovnat výsledky s výpočtem.

Základní kritický experiment se provádí po každé úpravě aktivní zóny (např. výměně paliva). Studenti si tak mohou vyzkoušet část aktivit, které dělají například provozní fyzici na velkých jaderných elektrárnách při spouštění reaktoru.

 

Co znamená zapojení do vědeckého výzkumu?

V České republice probíhá rozsáhlá výzkumná činnost v oblasti efektivnějšího a bezpečnějšího provozu současných elektráren, tak i v oblasti vývoje nových typů reaktorů a malých modulárních reaktorů. Výzkumná činnost také probíhá v oblasti využití reaktorů mimo výrobu elektrické energie.

Ukázky konkrétního zapojení do výzkumu absolventek a absolventů oboru:

 • Martin vyvíjí speciální nástřiky na palivové proutky, které mají prodloužit životnost a zajistit lepší zvládání havarijních situací (takzvané ATF palivo). Kousky palivových trubek s různými nástřiky testuje v experimentálních smyčkách a zjišťuje, jak se jednotlivé nástřiky chovají v havarijních podmínkách. Trubky s nástřikem také testuje v jaderném reaktoru, aby dokázal zhodnotit vliv nástřiku na provoz reaktoru.
 • Evžen pracuje na vývoji nového malého modulárního reaktoru Energy Well. Ve velkém výzkumném týmu pracuje hlavně na experimentech se solemi (tekutá sůl má v navrhovaném reaktoru proudit okolo paliva jak chladivo). V současné době provádí hlavně experimenty na reaktoru LR-0 a LVR-15, kde studují vliv sole na neutronovou fyziku reaktoru.
 • Martina se zaměřuje na inspekci palivových souborů a proutků. Spolu s kolegy vyvíjí software, který na základě optické analýzy (třeba změny jemné oxidace) dokáže detekovat anomálie. Pravidelně s týmem jezdí provádět inspekce na elektrárnu Temelín. 
 • Milan se specializuje na nedestruktivní analýzu pomoci Neutronové aktivační analýzy. Za pomoci reaktoru VR-1 studuje složení mnoha různých věcí. V posledních letech studoval například složení mamutích kostí, meteoritů, obsah těžkých kovů v mozkových tkáních a další.

 

Co znamená pracovat v praxi?

Jako první jistě člověka napadne jaderná elektrárna, kde v pravdě nalezne práci velká část absolventů a absolventek jaderného inženýrství. Není to však jediným místem, kde se v oboru naši absolventi a absolventky uplatní. Pracují například pro společnosti, které vyrábějí detektory záření, dále odborné společnosti zajišťující provozní podporu jaderných elektráren, výrobu jaderných komponent, bezpečnostní analýzy a další. Nesmíme zapomenout na státní instituce jako jsou Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní úřad radiační ochrany, Správa úložišť radioaktivního odpadu a další.  

Ukázky konkrétního prací našich absolventek a absolventů:

 • Michal pracuje na jaderné elektrárně Temelín jako reaktorový fyzik. Většinu svého času věnuje návrhům palivových vsázek pro temelínské reaktory. Mimo to při spouštění reaktoru dohlíží na provádění testů fyzikálního a energetického spouštění.
 • Jan již několik let pracuje jako operátor reaktoru na elektrárně Temelín. Začínal na pozici operátora sekundárního okruhu a nyní je na pozici, kde má na starosti řízení reaktoru.
 • František pracuje v ÚJV na oddělení reaktorové fyziky. Jeho hlavním pracovním úkolem je vývoj nového kódu na počítání návrhů vsázek pro velké jaderné reaktory.
 • Michal pracuje ve Škoda JS jako výpočtář. Hlavně se věnuje podpoře provozu reaktoru jaderné elektrárny v Dukovanech.
 • Vojta působí v nadnárodní společnosti, která vyvíjí a vyrábí detektory. Pracuje v oddělení vývoje, kde vytvářejí detektory na míru jednotlivých zákazníků.
 • Bětka pracuje na SÚJB jako inspektorka jaderného paliva. Má na starost jadernou elektrárnu Temelín a Dukovany, kam pravidelně jezdí na kontroly.
 • Tomáš pracuje na centrále ČEZ, kde má na starosti nákup uranu, zajištění jaderného paliva pro české jaderné elektrárny a problematiky související s použitým jaderným palivem.

Mnoho absolventek a absolventů pracuje na dalších pozicích, nemalé číslo pracuje ve firmách a výzkumných institucích po celém světě. Podívejte se také na stránku, která je věnována pracovním stážím, studijním pobytům v zahraničí nebo pracovním příležitostem pro absolventy.

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? doporučujeme mrknout na rozsáhlou prezentaci o uplatnění, která je určena pro naše studenty. Nebo neváhejte napsat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specializace Aplikovaná fyzika ionizujícího záření

Smyslem studia specializace Aplikované fyziky ionizujícího záření je pochopení principů detekce ionizujícího záření, princip vzniku a způsob a následky interakce záření s hmotou. To znamená měření záření a analýza vlivu záření na materiály, například na lidské tkáně. Studium se zabývá detekcí a konstrukcí detektorů ionizujícího záření, věnuje se přírodním i umělým radioaktivním látkám v životním prostředí, působení ionizujícího záření na živé organismy a principům ochrany před zářením. Detekce záření a jeho aplikace v průmyslovém odvětví je rozsáhlá a vyžaduje velké množství odborníků nejen na provoz, ale také na vývoj nových metod a aplikací. Více informací naleznete na webu katedry dozimetrie.  

Specializace Radioaktivita v životním prostředí

Speciálně navržené studium pro výuku na detašovaném pracovišti v Děčíně nabízí atraktivní možnost studia v moderní, ekologicky zaměřené oblasti vědy a techniky.  Studium se orientuje na oblasti, kde se využívá jaderné energie, radioaktivních látek a ionizujícího záření s důrazem na radiační ochranu, životní prostředí a radioekologii.  Studentky a studenti se budou zabývat reálnými situacemi v oblasti starých i současných ekologických zátěží a pokročilými metodami detekce, identifikace a kvantifikace zdrojů ionizujícího záření, způsobujících kontaminace. Více informací naleznete na webu katedry dozimetrie.