Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra jaderných reaktorů vychovává posluchače v bakalářském a magisterském studijním programu Jaderné inženýrství. Ten se věnuje technickým a přírodovědným aplikacím jaderných věd, zejména jaderné a reaktorové fyziky, souvisejícím s využíváním jaderné energie, radioaktivních látek a ionizujícího záření v průmyslu. Má význam pro funkci, jadernou a radiační bezpečnost jaderných elektráren a ochranu životního prostředí. Student získá vědomosti základních fyzikálních, matematických a informatických disciplín, které jsou prohloubeny v oblasti jaderných technologií, jaderné energetiky a ochrany před ionizujícím zářením. V rámci bakalářského studia se mohou posluchači volbou volitelných předmětů profilovat přímo do praxe v oblasti jaderné energetiky nebo teoreticky, což je vhodné k následnému pokračování v navazujícím magisterském studijním programu. V jeho průběhu pak získávají široké vědomosti pokročilých disciplín neutronové fyziky a termohydrauliky, které jsou zaměřeny na oblast teorie, konstrukce a provozu jaderných reaktorů. Kromě nich jsou však rovněž vzděláváni v praktických inženýrských znalostech stavby a provozu jaderných zařízení. V rámci doktorského studia se studenti zaměřují na reaktorovou fyziku, bezpečnost jaderných zařízení a aplikovanou jadernou fyziku. Teoretická výuka je doplňována na katedře experimentální výukou v laboratořích a na školním reaktoru VR-1.

Vědecká činnost katedry je zaměřena na problémy teoretické a experimentální reaktorové fyziky, číslicové řízení výzkumných reaktorů, termomechaniku jaderného paliva, termohydrauliku primárního okruhu, modelování provozních stavů jaderných elektráren, přípravu výukových programů, bezpečný a spolehlivý provoz jaderných zařízení, včetně ekologických aspektů, výpočty parametrů vyhořelého jaderného paliva a na reaktory IV. generace. Využitím metody neutronové aktivační analýzy na školním reaktoru VR-1 se katedra podílí na interdisciplinárních výzkumech zasahujících do přírodních věd, medicíny či společenských věd. Více informací o vědecké činnosti katedry je možné se dočíst zde.

Katedra zajišťuje provoz a organizuje využívání školního jaderného reaktoru VR-1. Jedná se o unikátní zařízení v celém resortu školství. Výuky na reaktoru (exkurze s ukázkou provozu, experimentální úlohy podle výběru, výcvikové kurzy) se kromě kmenových posluchačů katedry v různé míře účastní i studenti mnoha dalších fakult v ČR. Pro střední školy jsou na reaktoru pořádány exkurze. Pracoviště reaktoru je dobře vybaveno měřicí i výpočetní technikou, která napomáhá kvalitnímu zabezpečení výuky i navazujících výzkumných prací. Další informace týkající se školního reaktoru VR-1 je možné najít na jeho webových stránkách.

Katedra spolupracuje s mnoha zahraničními institucemi jako například: UK Defence Academy, University of Manchester, University of Tennessee, STU Bratislava, TU Vídeň, TU Budapešť, TU Aachen, Middlebury Institute of International Studies at Monterey, Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA) apod. Je rovněž členem Eastern European Research Reactor Initiative (EERRI), European Nuclear Education Network (ENEN), Czech Nuclear Education Network (CENEN) a Research Reactors Operating Group (RROG).