Systémové upozornění
Hlavní informace

Pravidla pro odevzdávání diplomových prací

Odevzdávání diplomových prací se řídí aktuálními předpisy ČVUT (Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze) a FJFI (Zásady studia na FJFI ČVUT v Praze). Následují základní upřesňující pokyny:

  • Diplomové práce se odevzdávají výhradně elektronicky prostřednictvím systému KOS.
  • Součástí elektronické verze diplomové práce musí být sken zadání a sken podepsané stránky s prohlášením studenta.
  • Studující vyplňuje v systému KOS i bibliografické údaje o diplomové práci.
  • Odevzdání práce potvrzuje i vedoucí práce. Opět elektronicky v systému KOS.

Nabízená témata diplomových prací

Obvyklou praxí je, že studující pokračují v tématu výzkumného úkolu i během diplomové práce. Pokud si studující přeje změnu tématu, pak je možné využít témata bakalářských prací a domluvit se s vedoucím práce na adaptaci na diplomovou práci.