Systémové upozornění
Hlavní informace

Pravidla pro odevzdávání diplomových prací

Odevzdávání diplomových prací se řídí aktuálními předpisy ČVUT (Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze) a FJFI (Zásady studia na FJFI ČVUT v Praze). Následují základní upřesňující pokyny:

  • Výtisky diplomových prací se odevzdávají na sekretariátu KJR v den stanoveném časovým plánem akademického roku do 15:00.
  • Do jednoho z výtisků nechte svázat originál zadání práce.
  • V odůvodněných případech může vedoucí KJR povolit odložení odevzdání diplomové práce až o jeden týden. Případné další odložení odevzdání je možné pouze se souhlasem děkana v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze. V takovém případě ale již není možné zaručit včasné vypracování posudků diplomové práce.
  • Elektronické verze diplomových prací ve formátu PDF studenti nahrávají do síťového úložiště na adresu stanovenou vedoucím ročníku. Na stejné místo je nutné uložit i textoý soubor s bibliografickými údaji práce. Přijetí elektronické verze potvrzuje vedoucí ročníku.

Nabízená témata diplomových prací

Obvyklou praxí je, že studující pokračují v tématu výzkumného úkolu i během diplomové práce. Pokud si studující přeje změnu tématu, pak je možné využít témata bakalářských prací a domluvit se s vedoucím práce na adaptaci na diplomovou práci.