Systémové upozornění
Hlavní informace

Pravidla pro odevzdávání bakalářských prací

Odevzdávání bakalářských prací se řídí aktuálními předpisy ČVUT (Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze) a FJFI (Zásady studia na FJFI ČVUT v Praze). Následují základní upřesňující pokyny:

  • Bakalářské práce se odevzdávají výhradně elektronicky prostřednictvím systému KOS.
  • Součástí elektronické verze bakalářské práce musí být sken zadání a sken podepsané stránky s prohlášením studenta.
  • Studující vyplňuje v systému KOS i bibliografické údaje o bakalářské práci.
  • Odevzdání práce potvrzuje i vedoucí práce. Opět elektronicky v systému KOS.

Nabízená témata bakalářských prací

Nabízená témata a anotace bakalářských prací jsou uvedena v databázi zde. Pokyny k výběru zadání, termíny a další potřebné informace dostanete od vedoucího ročníku na začátku semestru.

Ocenění nejlepší bakalářské práce

Vedoucí KJR ocení nejlepší práci uhrazením nákladů na účast na mezinárodní studentské konferenci (ENGF, IYNC,...). Pravidla soutěže jsou ke stažení zde. Složení komise zde.

Náležitosti bakalářské práce

Bakalářské a další práce jsou svázány pravidly, přesně definovanou šablonu ale nemají. Formátování je volné, jen dbejte pravidel na FJFI ČVUT a pokynů vedoucího práce a vedoucího ročníku. Požadavky na bakalářské práce definuje článek 8 Zásad bakalářského a navazujícího magisterského studia na FJFI ČVUT v Praze. Rady k psaní závěrečné práce najdete na webu knihovny ČVUT. Příklady prací pak můžete nalézt na úložišti DSpace.

Můžete také využít obecnou šablonu pro studentské práce na ČVUT nebo jednodušší šablonu pro práce na FJFI (dostupná i na online editoru Overleaf).