Systémové upozornění
Hlavní informace

Pravidla pro odevzdávání bakalářských prací

Odevzdávání bakalářských prací se řídí aktuálními předpisy ČVUT (Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze) a FJFI (Zásady studia na FJFI ČVUT v Praze). Následují základní upřesňující pokyny:

  • Výtisky bakalářských prací se odevzdávají na sekretariátu KJR v den stanoveném časovým plánem akademického roku do 15:00.
  • Do jednoho z výtisků nechte svázat originál zadání práce.
  • V odůvodněných případech může vedoucí KJR povolit odložení odevzdání bakalářské práce až o jeden týden. Případné další odložení odevzdání je možné pouze se souhlasem děkana v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze. V takovém případě ale již není možné zaručit včasné vypracování posudků bakalářské práce.
  • Elektronické verze bakalářských prací ve formátu PDF studenti nahrávají do síťového úložiště na adresu stanovenou vedoucím ročníku. Na stejné místo je nutné uložit i textoý soubor s bibliografickými údaji práce. Přijetí elektronické verze potvrzuje vedoucí ročníku.

Nabízená témata bakalářských prací

Nabízená témata a anotace bakalářských prací jsou uvedena v databázi zde. Pokyny k výběru zadání, termíny a další potřebné informace dostanete od vedoucího ročníku na začátku semestru.

Ocenění nejlepší bakalářské práce

Vedoucí KJR ocení nejlepší práci uhrazením nákladů na účast na mezinárodní studentské konferenci (ENGF, IYNC,...). Pravidla soutěže jsou ke stažení zde. Složení komise zde.

Náležitosti bakalářské práce

Bakalářské a další práce jsou svázány pravidly, přesně definovanou šablonu ale nemají. Formátování je volné, jen dbejte pravidel na FJFI ČVUT a pokynů vedoucího práce a vedoucího ročníku. Požadavky na bakalářské práce definuje článek 8 Zásad bakalářského a navazujícího magisterského studia na FJFI ČVUT v Praze. Rady k psaní závěrečné práce najdete na webu knihovny ČVUT. Příklady prací pak můžete nalézt na úložišti DSpace.

Můžete také využít obecnou šablonu pro studentské práce na ČVUT nebo jednodušší šablonu pro práce na FJFI (dostupná i na online editoru Overleaf).